• Diagnoza
  • Konsultacje
  • Terapia
  • Doradztwo
  • Szkolenia

Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci i młodzieży. W procesie diagnozy posługujemy się najnowszymi metodami diagnostycznymi, pozwalającymi na określenie obszarów wymagających wspomagania oraz planowanie terapii.

Posiadamy uprawnienia do diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych i wydawania m. in. opinii o dostosowaniu wymagań egzaminacyjnych i wewnątrzszkolnych do specyficznych potrzeb dziecka. W przypadku specyficznych trudności w uczeniu się, a także ogólnych problemów w nauce oferujemy pomoc terapeutyczną i zajęcia wspomagające proces uczenia.

Sporządzamy diagnozę rozwoju psychoruchowego niemowląt i dzieci oraz wskazujemy obszary wymagające jego wspomagania.

Określamy poziom dojrzałości szkolnej pięcio i sześciolatków, ich gotowości do podjęcia nauki w zespole klasowym, w warunkach szkoły masowej.

W ramach diagnozy logopedycznej określamy poziom rozwoju mowy, wskazujemy przyczyny jego opóźnień oraz zaburzeń związanych z nieprawidłową artykulacją głosek, wyznaczamy program terapii logopedycznej, również w odniesieniu do dzieci niemówiących i niesłyszących.

W procesie diagnozy wskazujemy mocne strony dziecka i jego szczególne uzdolnienia, pomagamy w planowaniu dalszego kształcenia i wyborze zawodu.

  • Umawianie wizyt:
  • Osobiście: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 2 (II piętro)
  • Telefonicznie: 720-865-788
  • Mailowo: kontakt@poradnia-pruszcz.pl