• Diagnoza
  • Konsultacje
  • Terapia
  • Doradztwo
  • Szkolenia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Pruszczu Gdańskim jest pierwszą tego rodzaju niepubliczną placówką na terenie miasta Pruszcz Gdański, działającą, jako placówka oświatowa wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim. Poradnia świadczy szeroką profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu rehabilitacji dzieciom i młodzieży.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim działa na podstawie przepisów:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r nr 256 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.) - stosowane odpowiednio do niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) - stosowane odpowiednio do niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

Nadzór nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

 

Pomagamy dzieciom, ich rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, trudności szkolnych.

W naszej poradni pracują doświadczeni specjaliści, którzy udzielają konsultacji, diagnozują i opiniują, prowadzą specjalistyczne konsultacje, a także prowadzą terapie. Oferujemy również wsparcie rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Poradnia specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, w ramach którego dzieci w wieku 0-6 lat mogą korzystać bezpłatnie z terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej.

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-21:00

 

  • Umawianie wizyt:
  • Osobiście: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 2 (II piętro)
  • Telefonicznie: 720-865-788
  • Mailowo: kontakt@poradnia-pruszcz.pl